Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Praca zdalna. Lista najważniejszych zmian!

Praca zdalna – od kiedy?
Przepisy regulujące pracę zdalną zostały już uchwalone i przeszły całą ścieżkę legislacyjną. Przewidziano jednak długie vacatio legis. Nowe regulacje zaczną obowiązywać 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna – kogo?
Lista osób, które mogą wnioskować o pracę zdalną jest szeroka jednak wyrażenie zgody na wykonywanie pracy zdalnej to decyzja pracodawcy. Miejscem pracy zdalnej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania może być nie tylko miejsce zamieszkania ale również inne miejsce uzgodnione z pracodawcą. W kwestii miejsca wykonywania pracy zdalnej przewidziano pewną elastyczność. Wniosek o pracę zdalną może być złożony przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia.

Komu pracodawca musi udzielić zgody na pracę zdalną?
Pracodawca posiada dużą swobodę decyzyjną w kwestii udzielenia lub nieudzielenia zgody na pracę zdalną jednak pewne grupy osób są objęte przywilejem. W takim przypadku zgoda na pracę zdalną jest obligatoryjna, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy.

Kontrole pracy zdalnej
Pracodawca ma możliwość kontrolowania w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika jednak zakres takiej kontroli jest ograniczony. Podstawą kontroli może być sprawdzenie przestrzegania przepisów BHP lub dochowania zasad ochrony danych osobowych. W trakcie kontroli pracy zdalnej pracodawca ma ograniczone pole manewru ze względu na wymóg ochrony prywatności.

Okazjonalna praca zdalna
Nowe przepisy przewidują konstrukcję, którą można określić jako pojedyncze dni pracy zdalnej na żądanie. Zgodnie z treścią przepisu „Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.” Jak już wspomniano, udzielenie zgody na pracę zdalną „na stałe” to decyzja zależąca od pracodawcy.

Zwrot kosztów oraz zapewnienie niezbędnych dla pracy zdalnej urządzeń
Pracodawca ma obowiązek zapewnić zestaw niezbędnych narzędzi technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej (również serwis i konserwację) oraz pokryć koszty związane z jej wykonywaniem.

Praca zdalna a praca hybrydowa
Nowe przepisy w zasadzie nie rozróżniają pracy zdalnej od hybrydowej. Wykonywanie obowiązków w systemie co drugi dzień w domu, co drugi dzień w biurze byłoby według nowych regulacji uważane za pracę zdalną.