Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Rynek pracy dla obywateli z Ukrainy

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce legalnie są uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce.

Pracodawca powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Zgłoszenia dokonuje się przez portal praca.gov.pl.

Minister pracy może określić, w drodze rozporządzenia liczbę obywateli Ukrainy, których pracodawca może zatrudnić. Liczba ta ma być ustalona „w stosunku do liczby wszystkich osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy, kierując się względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich”.

Ukraińcy, których pobyt w Polsce zostanie zalegalizowany na mocy specustawy lub ustawy o cudzoziemcach, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy - pod warunkiem uzyskania przez taką osobę numeru PESEL.