Blog — ONE PLUS — HR & Relocation Solutions

Ustawy o aktywności zawodowej

Trwają konsultacje nad projektem z dnia 29 września 2022 r. dot. ustawy o aktywności zawodowej. Wejście w życie przepisów planowane jest z na 1 stycznia 2023 r. z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Nowe regulacje mają zastąpić ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Aktualnie projekt jest w etapie konsultacji.

Czego dotyczy ustawa o aktywności zawodowej?
Projektowana ustawa określa zadania państwa w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy. Podstawowym celem jest pełne i produktywne zatrudnienia; zrównoważony rozwój zasobów ludzkich; wzmacnianie integracji i solidarności społecznej oraz zwiększanie mobilności na rynku pracy. W ustawie postanowiono zoptymalizować aktualnie wykorzystywane formy pomocy poprzez pozostawienie instrumentów efektywnych i likwidację instrumentów nieefektywnych, które w praktyce są rzadko wykorzystywane.

Do kogo ma mieć zastosowanie ustawa?
Ustawa ma mieć zastosowanie m.in. do:
  • obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP oraz pracę za granicą u pracodawców zagranicznych;
  • сudzoziemców poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP.

Na polskim rynku pracy jest niedobór pracowników
Niedobór pracowników na rynku pracy – kluczową barierą w rozwoju firm staje się niedobór odpowiednich kandydatów do pracy. W 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono niemal 1,4 mln wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli o 1/5 więcej niż w 2020 r. i o 1% więcej niż w 2019 r., tj. przed wybuchem pandemii COVID-19, a równocześnie ponad połowa bezrobotnych długotrwale pozostaje w rejestrach urzędów pracy.